1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
  2. Predávajúcim je Naučma s.r.o., so sídlom Hlavná 67/78, 900 41 Rovinka, IČO: 53 065 841, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 147295/B, email: info@naucma.sk, telefónne číslo: 0918 848 720, 0903 238 664 (ďalej len „predávajúci“).
  3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.naucma.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
  4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaný práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.naucma.sk
  5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o niektorý z produktov umiestnených v internetovom obchode a o udelenie licencie k nemu a ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
  6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  7. Produkty sú videá a videokurzy, ktoré má Predávajúci umiestnené v internetovom obchode a ku ktorým si môže Kupujúcim zakúpiť licenciu, za účelom prístupu k týmto videám a kurzom (ďalej tiež ako produkty“).
  8. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí licencie, predmetom ktorej je sprístupnenie objednaného produktu Kupujúcemu a poskytnutie časovo a územne neobmedzenej nevýhradnej licencie zo strany Predávajúceho pre Kupujúceho, účelom ktorej je prístup k produktu zo strany Kupujúceho a jeho zobrazenie Kupujúcim (ďalej tiež ako „zmluva“).

 2. Odkazy
  1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.
  2. Reklamačný formulár: Stiahnuť

 3. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)
  1. Predávajúci je povinný dodať produkt a poskytnúť licenciu v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, čase a bez vád (faktických, právnych).
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt a licencia pri doručení Kupujúcemu. Predávajúci zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po doručení produktu v záručnej dobe (záruka). Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.
  3. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:
   1. nedostatočným technickým vybavením Kupujúceho
   2. konaním Kupujúceho v rozpore so zmluvou, VOP a zákonom,
   3. neodborným alebo neoprávneným zásahom do produktu.

 4. Záručná doba
  1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od doručenia produktu Kupujúcemu, t. j. odo dňa sprístupnenia produktu Kupujúcemu a udelenia licencie na použitie produktu.
  2. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 1 tohto Reklamačného poriadku.
  3. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 5. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)
  1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovanej veci na adresu: Naučma s.r.o., Hlavná 67/78, 900 41 Rovinka.
  2. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a.i.
  3. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.
  4. Počas doby prevádzky Predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenú prijímať a vybavovať reklamácie.
  5. Po prevzatí reklamovaného produktu Predávajúcim bude Kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  7. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb.
  8. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  9. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránenie vady produktu, postkytnutie náhradného produktu, vrátenie ceny za produkt, vyplatenie primeranej zľavy z ceny za produktu alebo odôvodnené zamietnutie rekamácie.

 6. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, ak je to vzhľadom k charakteru produktu možné a ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

 7. Záverečné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 01.02.2021
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho.