1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
  1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Naučma s.r.o., so sídlom Hlavná 67/78, 900 41 Rovinka, IČO: 53 065 841, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 147295/B (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
  2. Kontakt na Predávajúceho je: email: info@naucma.sk, telefónne číslo: 0918 848 720, 0904 238 664.
  3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.naucma.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
  4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o niektorý z produktov umiestnených v internetovom obchode a o udelenie licencie k nemu a ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
  5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  6. Produkty sú videá a videokurzy, ktoré má Predávajúci umiestnené v internetovom obchode a ku ktorým si môže Kupujúcim zakúpiť licenciu, za účelom prístupu k týmto videám a kurzom (ďalej tiež ako produkty“).
  7. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí licencie, predmetom ktorej je sprístupnenie objednaného produktu Kupujúcemu a poskytnutie časovo a územne neobmedzenej nevýhradnej licencie zo strany Predávajúceho pre Kupujúceho, účelom ktorej je prístup k produktu zo strany Kupujúceho a jeho zobrazenie Kupujúcim (ďalej tiež ako „zmluva“).
  8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v
   Bratislave pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A P.O.
   BOX č. 5
   820 07 Bratislava
   tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
   fax č. 02/58 27 21 70
   Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

  9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: info@naumca.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

 2. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy
  1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho vytvoreného na portáli www.naucma.sk.
  2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy a udeleniu licencie, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany Predávajúceho zaslaného po prijatí objednávky.
  3. Objednávku je oprávnený zaslať a zmluvu uzatvoriť iba osoba, ktorá má v internetovom obchode Predávajúceho vytvorený užívateľský účet, pričom objednávka a dodanie produktov sa uskutočňuje prostredníctvom tohto užívateľského účtu.
  4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je možné ju ukončiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 3. Cena a platobné podmienky
  1. Cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná a zahŕňa poskytnutie licencie a prístup k objednanému produktu (Predávajúci nie je platcom DPH).
  2. Základným platidlom je mena euro.
  3. K cene podľa tohto článku nebudú účtované žiadne ďalšie náklady. Vzhľadom k predmetu zmluvy a ku skutočnosti, že produkty budú Kupujúcemu doručované elektronicky, nebudú ani za doručenie účtované Kupujúcemu žiadne poplatky.

 4. Spôsoby platby
  1. Za produkty v Internetovom obchode a udelenie licencie môžete platiť platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – uvedená platba nie je spoplatnená.

 5. Dodanie produktov a poskytnutie licencie
  1. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu a poskytnúť licenciu bezodkladne po úhrade ceny zo strany Kupujúceho, spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke. Dodanie sa uskutoční spôsobom podľa tohto článku, t. j. sprístupnením produktu - kurzu, ktorý si Kupujúci objednal a za ktorý zaplatil cenu, v užívateľskom úcte Kupujúceho vytvorenom na portáli www.naucma.sk a poskytnutím licencie k tomuto produktu.
  2. Produkt je zo strany Predávajúceho doručený Kupujúcemu a licencia poskytnutá ihneď po zaplatení ceny. Dodanie produktu a poskytnutie licencie je uskutočnené jeho sprístupnením v užívateľskom účte Kupujúceho na portáli www.naucma.sk.
  3. Po úhrade ceny bude Kupujúci automaticky presmerovaný do internetového obchodu www.naucma.sk, do svojho užívateľského účtu, kde bude mať k dispozícii objednaný produkt. Predmetný produkt bude mať Kupujúci k dispozícii bez časového obmedzenia.
  4. Licencia je Kupujúcemu udelená momentom úhrady ceny, pričom Predávajúci udeľuje Kupujúcemu časovo a územne neobmedzenú nevýhradnú licenciu, predmetom ktorej je prístup k objednanému produktu pre Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený použiť produkt iba pre svoje potreby a nie je oprávnený produkt akýmkoľvek spôsobom rozširovať, sprístupňovať tretím osobám, meniť ho ani s ním nakladať spôsobom, ktorý by bo v rozpore s účelom a rozsahom poskytnutej licencie. Kupujúci nie je oprávnený udeľovať sublicencie k produktu.
  5. V prípade, že je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má viac zamestnancov, musí Kupujúci zakúpiť Produkt pre každého zamestnanca, ktorý bude zakúpený Produkt využívať. Nie je dovolené využívanie jedného zakúpeného produktu viacerými osobami. Licencia sa vždy udeľuje výlučne pre jedného používateľa.
  6. Na to, aby Kupujúcemu mohol využívať dodané produkty v objednanom rozsahu a kvalite, musí zariadenie Kupujúceho, na ktorom bude Produkty prehrávať, spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
   1. Podporované webové prehliadače: Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari (najnovšie verzie).
   2. minimálne voľné miesto na pevnom disku: 5 GB,
   3. minimálna rýchlosť internetového pripojenia: 1 Mbit/s.
   4. Predávajúci nezaručuje funkčnosť a kvalitu produktov v prípade, že zariadenie Kupujúceho nebude spĺňať vyššie uvedené minimálne požiadavky.

 6. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu
  1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia produktu.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: Naučma s.r.o., Hlavná 67/78, 900 41 Rovinka.
  3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť tiež v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
  4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
  5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu v internetovom obchode Predávajúceho.
  6. Nakoľko je predmetom zmluvy sprístupnenie produktu v internetovom obchode Predávajúceho a poskytnutie licencie k Produktu, Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy, nezasiela Predávajúcemu žiaden produkt – vzhľadom k uvedenej skutočnosti tak Kupujúci nemá v súvislosti s vrátením produktu Predávajúcemu žiadne náklady.
  7. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
  8. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
  9. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom zmluvy poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  10. Formulár na odstúpenie od zmluvy: Stiahnuť

 7. Alternatívne riešenie sporov
  1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 8. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
  2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
  3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
  4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode Predávajúceho.
  5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 01.02.2021